torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del : Projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així com l'estructura, l'organització i el funcionament de l'IEDIB

Aquesta iniciativa té com a objectiu regular els ensenyaments a distància i semipresencials, així com l’estructura, organització i funcionament de l’IEDIB i dotar-lo d’una norma jurídica amb el rang normatiu adequat a la seva naturalesa. Així s’ha considerat imprescindible proposar l’elaboració d’un decret que reguli i fixi els aspectes bàsics i essencials d’aquests estudis i de l’organització i del funcionament de l’IEDIB

Veure documents editables en format reutilitzable

<<D’acord amb la Resolució de 24 de maig de 2019 (publicada al BOIB de data 30 de maig de 2019) s’ha obert un procés d’informació pública fins el dia 20 de juny de 2019, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte d’ordre en tramitació i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, carrer del Ter, 16, 2ª planta, 07009 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat)

S’ha habilitat la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat “Participació en l’elaboració de normativa” de la pàgina web Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s’estableix en l’apartat 2 anterior, d’acord amb l’article 34.2 f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.>>