torna

Detall de la notícia

Imatge 3760331

L'IBAVI cedeix 6 habitatges a l'Ibdona per a dones víctimes de violències masclistes

Sis habitatges públics situats a Mallorca, Menorca i Eivissa estaran a disposició de dones víctimes de violències masclistes, després de la signatura d'un conveni entre l'Institut Balear de l'Habitatge i l'Institut Balear de la Dona, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Presidència, firmat pel conseller d'Habitatge, Marc Pons, i per la directora de l'Ibdona, Rosa Cursach.

L'objecte d'aquest conveni és la cessió gratuïta i temporal de la gestió i l'administració d'aquests sis habitatges, dels quals quatre estan situats a Mallorca, un a Eivissa i un altre a Menorca. Pel que fa a la situació específica d'aquests pisos, es manté com a informació reservada, per tal de garantir la seguretat de les futures habitants. D'aquests habitatges, cinc es cedeixen amb la finalitat de proporcionar habitatge a víctimes de violència masclista que hagin dut a terme un procés de recuperació, per a la finalització del qual els faci falta l'accés a l'habitatge, un aspecte essencial per a poder dur una vida autònoma. L'habitatge restant, per la seva banda, es cedeix amb la finalitat d'ampliar les places d'allotjament temporal per a víctimes de tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual.

En virtut d'aquest conveni, l'Ibavi ha d'entregar aquests immobles en perfecte estat de manteniment, en plena disposició d'ús i habitabilitat i lliures d'ocupants i càrregues a l'Ibdona, per a la seva gestió i administració. Per la seva banda, l'Ibdona haurà de posar a disposició els immobles cedits als ens competents en matèria de violències masclistes que consideri. En el cas dels 5 pisos per a dones víctimes de violència de gènere, se signarà un conveni amb les institucions competents. Pel que fa a l'habitatge per a la víctima de tràfic, estarà gestionat per l'entitat Casal Petit, que actualment ja gestiona un altre pis amb aquesta finalitat. Cal destacar que aquesta mesura està inclosa en el Pla autonòmic contra el tràfic de dones i nenes amb fins d'explotació sexual i d'abordatge de la prostitució, aprovat divendres passat pel Consell de Govern.

Els primers pisos pont
La utilització d'aquests immobles de titularitat pública per a dones víctimes implica que les Illes Balears comptaran amb un recurs nou. Els anomenats pisos pont afavoreixen una millor recuperació de les dones que han passat per una casa d'acollida però que necessiten encara un acompanyament com una part del procés de recuperació. En els respectius convenis s'establirà el temps durant els quals podran viure en aquests pisos i la resta de condicions específiques.

Així mateix, també serà obligació de l'Ibdona fer respectar les limitacions dels immobles degut a la seva condició d'habitatges de protección pública, conservar els immobles en bon estat i traspassar la responsabilitat de pagament de les despeses comunitàries i altres despeses de manteniment als ens competents.

Finalment, per a dur a terme el control i la supervisió del compliment d'aquest conveni, es crea una Comissió de Seguiment amb les funcions de vetllar per al seu compliment i resoldre possibles discrepàncies, entre d'altres qüestions. Aquest conveni té una vigència de quatre anys, prorrogables per un màxim de quatre anys més.