torna

Detall de la notícia

Imatge 3975815

Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials d'ensenyaments artísitics superiors durant els cursos acadèmics 2016-2017 o 2017-2018

NOVETAT !:

Llistat de persones beneficiàries (Annex 1) i de persones proposades com excloses (Annex 2) de l'ajuda de promoció de l'excel·lència acadèmica als estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors: Publicació de la Proposta de Resolució per la qual es concedeixen, es deneguen o s'exclouen ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2016-2017 o 2018-2019, d'acord amb el que preveu els punts 12.5 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 23 d'abril de 2019 (BOIB Núm. 63, de 9 de maig de 2019).

Termini de presentació d'al·legacions: Fins al 15 de novembre de 2019.

NO s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que No s'hagin presentat dins el termini d'esmenes de sol·licituds establert a la Convocatòria.

Registre d'al·legacions: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o qualsevol de les dependències establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o mitjançant Correus, on s'ha de presentar en sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000), en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

Termini de renúncia a l'ajuda de desplaçament: Fins al 15 de novembre de 2019.