torna

Detall de la notícia

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA DEL PROJECTE D'ORDRE D'EQUIVALÈNCIES

Aquest Projecte d’ordre recull els títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, i deroga la normativa d’equivalències vigent (Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 de febrer de 2013).

El nou text es justifica pels motius següents:

  • La necessitat d’adaptar la normativa a l’òrgan en qui recau la competència, atès que mitjançant el Decret 1/2016, de 16 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura  bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d’agost), s’atribueix a la Direcció General de Política Lingüística, entre altres competències, la certificació dels coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l’ensenyament reglat mitjançant l’organització i la gestió de proves, i el reconeixement de certificats equivalents, competència que fins aleshores s’atribuïa a la  Direcció General de Cultura i Joventut.
  • La necessitat d’incorporar a l’Ordre nous organismes i institucions que expedeixen certificats de català.

 

La Resolució per la qual se sotmet a informació pública de la ciutadania l’esborrany inicial del Projecte d’ordre s’ha publicat en el BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019.

 

Aquest procés d’informació pública està obert fins al dia 22 de febrer de 2019.

 

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Política Lingüística (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.