torna

Detall de la notícia

Informació pública en relació al Projecte de decret pel qual es regulen els informes d'avaluació d'edificis i el seu Registre

Aquest Decret té per objecte regular el contingut i formalització de l’informe d’avaluació de l’edifici a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

L’informe d’avaluació de l’edifici és el document, subscrit per un tècnic facultatiu competent, que acredita l’avaluació de l’estat de conservació de l’edifici, de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització de l’edifici i la certificació de l’eficiència energètica de l’edifici.

La resolució per la qual es sotmet a informació pública de la ciutadania l’esborrany inicial del projecte de decret pel qual es regulen els informes d’avaluació d’edificis i el seu Registre s’ha publicat al BOIB núm. 19, de 12 de febrer de 2019.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (c. de la Palma, 4, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i han d’anar adreçades a la Direcció general d’Ordenació del Territori.

Igualment es poden presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.  Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.