torna

Detall de la notícia

Imatge 3611957

Aprovat el Decret sobre l'ús de les llengües oficials en l'administració de la Comunitat Autònoma

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres, 21 de desembre, a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, el Decret sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma, amb l’objectiu de completar l’ordenació jurídica de les llengües oficials en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
 
Les mesures que incorpora aquest text són en bona part les que ja recollia el Decret 100/1990, de 29 de novembre, que va ser vigent durant 22 anys i que va ser derogat l’anterior legislatura. Per tant, amb l’aprovació d’aquest nou Decret culmina la recuperació del marc legal anterior a 2012, en sintonia amb l’esperit dels Acords pel Canvi.
 
Aquest Decret té com a objecte regular els usos institucionals i administratius de la llengua catalana i de la castellana. Aquests usos han de respondre als principis de foment i normalització de l’ús de la llengua catalana que es desprenen del mandat estatutari i que actualment segueixen sent necessaris.
 
El Decret també cerca garantir el dret dels ciutadans a triar qualsevol de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma en la seva relació amb l’Administració i, en general, els drets lingüístics sigui quina sigui la llengua oficial escollida. A més, també es pretén assegurar la utilització d’un model lingüístic de qualitat.
 
 
Ara bé, el Decret que s’ha aprovat avui ha de respondre a la realitat de la societat i de l’Administració del segle XXI i, per tant, incorpora una sèrie de novetats, que tenen a veure principalment amb la implantació de l’administració electrònica i el desenvolupament de les comunicacions mitjançant Internet i les xarxes socials.
 
 
Així mateix, el Decret també preveu la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística, que originàriament s’havia creat a través d’un decret de 1995, i que té entre altres objectius vetlar per l’aplicació d’aquest Decret i, en general, pel compliment de la legislació vigent en la matèria.
 
Tots els usos i les mesures que inclou el Decret estan establerts amb ple respecte als drets lingüístics dels ciutadans, els quals tenen dret a ser atesos per l’Administració en la llengua oficial que triïn.
 
Aquest text reglamentari consta d’un extens preàmbul, 32 articles (dividits en 7 capítols), 8 disposicions addicionals, 1 disposició transitòria única, 1 disposició derogatòria i 2 disposicions finals.
 
El Decret, que és fruit d’un intens i llarg procés d’anàlisi i de reflexió i està d’acord amb les observacions del Consell Consultiu, entrarà en vigor, excepte les disposicions previstes en l’article 24, l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.