torna

Detall de la notícia

Llei 13/2019, de 29 de març, per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Objecte de la llei:

Modificar la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears per tal d’adaptar el contingut a la Llei estatal 5/2012, de 6 de juliol, així com assegurar el dret del menor a ser oït i escoltat sense discriminació per edat, discapacitat, tant en l’àmbit familiar com en qualsevol procediment administratiu, judicial o de mediació en el que estigui afectat de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol. 

La Llei 13/2019, de 29 de març, per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears, es va publicar al BOIB núm. 42 de 2 d'abril de 2019

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.