torna

Detall de la notícia

Procés d'informació pública del Projecte d'ordre per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

El 6 de novembre es va publicar en el BOIB n. 139, la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 26 d’octubre de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

Aquest Projecte d’ordre té l'objectiu de regular les funcions del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes a les Illes Balears, que inclouen l’assessorament i la proposta de mesures, iniciatives i actuacions relatives als plans de formació de persones adultes a les administracions corresponents; la realització, el foment i la divulgació d’estudis sobre la situació de l’educació i la formació permanents de persones adultes a les Illes Balears, l’avaluació periòdica del programa general de l’educació i la formació permanents de persones adultes i l’emissió d’informes i recomanacions sobre els resultats d’aquestes avaluacions, el ser informat de les disposicions normatives de caràcter general que desenvolupi la Llei d’adults, la informació sobre les disposicions de caràcter general a què es refereix l’article 17 de la Llei 4/2006, l’aportació d’iniciatives per a l’elaboració dels plans de formació de les persones adultes i qualssevol altres que li siguin assignades en les disposicions que es desenvolupin la Llei 4/2006.

Les al·legacions es poden presentar al Registre General de la Conselleria d’Educació i Universitat (c. del Ter, 16, 07009, Palma), a les delegacions territorials d’educació o a qualsevol registre oficial d’acord amb el que s’estableix a l’article 94 de la Llei 39/2015. Podeu presentar les al·legacions per mitjà telemàtic fins al dia 27 de novembre de 2018 a través d'aquest enllaç.