torna

Detall de la notícia

Habilitació del llibre de subcontractació

Informació General

Unitat Orgànica Responsable (i codi DIR3)

 • Govern de les Illes Balears
 • Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
 • Direcció General Treball, Economia Social i Salut Laboral (A04013534)

 

Òrgan gestor

Servei Administratiu

Objecte

Reflectir per ordre cronològic, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades des del començament d’una obra, amb empreses subcontractistes o amb treballadors autònoms.

Destinataris

Empreses contractistes.

Requisits

Estar inscrita en el registre d’empreses acreditades del sector de la construcció (REA).

Documentació

 • Sol·licitud d’habilitació del llibre de subcontractació.
 • Llibre de subcontractació amb la informació necessària de l'obra corresponent.

Nota: El Llibre de subcontractació es pot adquirir a llibreries especialitzades. Aquest llibre ha de ser el previst a l'annex III (Model Llibre de Subcontractació) del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, en qualsevol de les llengües oficials a les Illes Balears. En relació amb això, no es diligenciaran els llibres amb logotips o amb denominacions d'altres autoritats laborals, així com còpies descarregades des d'Internet.

Així mateix, en cas de què el llibre no dugui còpia del full de diligència d’habilitació, en el moment de la presentació s’haurà d’adjuntar una còpia del referit full amb les dades identificatives de l’obra.

Termini de presentació

Amb caràcter previ a l’entrada a l’obra dels subcontractistes.

Tramitació

 • Inici del procediment:

A instància de l’interessat/da

 • Unitat encarregada de resoldre:

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

 • Servei encarregat de tramitar:

Servei Administratiu

 • Termini per resoldre:

Quan el llibre de subcontractació es presenti a la seu de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, l’habilitació es duu a terme en el mateix moment de la presentació, si no s’aprecia cap omissió o errada substancial. No obstant això, si per excés de càrrega de feina o altres circumstancies sobrevingudes no es poden habilitar els llibres de subcontractació el mateix dia que es presentin a la seu de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, s’habilitaran en el menor termini possible i s’avisarà al presentador de la disponibilitat del llibre diligenciat.

En cas d’apreciar deficiències, aquestes es comunicaran a l’interessat i el termini per realitzar l'habilitació s’iniciarà l'endemà de l’esmena de les referides deficiències.

 • Presentació de sol·licituds:

Com a conseqüència de la situació provocada pel COVID-19, la presentació de la sol·licitud d'habilitació del llibre de subcontractació i de la documentació necessària per realitzar el tràmit d’habilitació es realitzarà a través del registre electrònic comú, seleccionant comunitat autònoma, Illes Balears, IBASSAL. Així mateix, les instruccions del procediment extraordinari per a l'habilitació del llibre de subcontractació durant la durada d’aquesta situació les podeu trobar entre els documents d'aquesta pàgina.

 

.

Normativa

 • Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
 • Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.