torna

Detall de la notícia

Projecte de llei de l'atenció i dels drets de la infància i de l'adolescència de les Illes Balears

En data 27 de juliol de 2018 el Consell de Govern va aprovar, a proposta de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, el projecte de llei de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears.

El seu objecte és triple:


 a.    Garantir a les persones menors d’edat que resideixin o es trobin en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears l’exercici dels drets que els reconeixen la Constitució, la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides, la Carta Europea dels Drets de l’Infant, la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i l’ordenament jurídic en conjunt.


 b.    Establir el marc d’actuació en què s’han d’exercir les activitats de foment dels drets i el benestar de la persona menor d’edat, així com les actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació adreçades a la infància i l’adolescència per garantir el seu desenvolupament en els àmbits familiar, social i educatiu.


 c.    Definir els principis d’actuació, els criteris, els procediments i el marc competencial i institucional en l’àmbit de la protecció a la infància i l’adolescència en situació de risc o de desemparament, així com el marc de la intervenció amb persones menors d’edat infractores en l’àmbit de la justícia juvenil.

Així mateix, el Consell de Govern va aprovar la tramesa del projecte de llei al Parlament de les Illes Balears que ha de continuar la seva tramitació. Podeu consultar aquesta tramitació a la web del Parlament http://www.parlamentib.es/Home/Default.aspx.

Podeu consultar adjunts el projecte de llei, així com la seva memòria d’impacte normatiu.