torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'ordre pel qual es regula el reconeixement de l'acreditació de la competència lingüística en llengües estrangeres del professorat dels centres educatius de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació i Universitat, a través de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.  

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

   c. Objectius de la norma

   d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Així, abans de la redacció del projecte d’ordre pel qual es regula el reconeixement de l’acreditació de la competència lingüística en llengües estrangeres del professorat dels centres educatius de les Illes Balears d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta, o per escrit dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat, ubicada al carrer Ter, núm. 16, 2a planta, 07009 de Palma, en el mateix termini.

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.