torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència de l'Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.

L'objecte d'aquest avantprojecte de llei és la modificació de determinats articles de la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears, per tal d'adaptar-la a la normativa vigent en matèria de mediació i garantir l'existència d'un servei públic de mediació familiar gratuït a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

En data 12 de juliol de 2018 es va publicar al BOIB núm. 86 la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública l'Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

 

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la direcció General responsable de la tramitació de la norma, davant la Secretaria General de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

 

Igualment es poden presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.