torna

Detall de la notícia

Imatge 3851598

Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola el curs acadèmic 2017-2018

NOVETAT !:

Llistat de persones beneficiàries (Annex 1) i de persones proposades com excloses (Annex 2) de l'ajuda de promoció de l'excel·lència acadèmica: Publicació de la Proposta de Resolució per la qual es concedeixen, es deneguen o s'exclouen ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzats els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2017-2018, d'acord amb el que preveu els punts 12.5 i 12.6 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 17 d'abril de 2019 (BOIB Núm. 63, de 9 de maig de 2019).

Termini de presentació d'al·legacions: Fins al 9 de novembre de 2019.

NO s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que No s'hagin presentat dins el termini d'esmenes de sol·licituds establert a la Convocatòria.

Registre d'al·legacions: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o qualsevol de les dependències establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o mitjançant Correus, on s'ha de presentar en sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000), en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

Termini de renúncia a l'ajuda de promoció de l'excel·lència acadèmica: Fins al 9 de novembre de 2019.

 

Sol·licituts incompletes (Llistat de persones declarades desisitides de la seva sol·licitud d'ajuda): Publicació de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual es declara el desestiment de sol·licituds d'ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzats els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2017-2018, per no haver esmenat la sol·licitud dins el termini establert a la Convocatòria o haver-la esmenada parcialment o de forma incorrecta (BOIB Núm. 151, de 7 de novembre de 2019).