torna

Detall de la notícia

Imatge 3998111

Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola el curs acadèmic 2017-2018

NOVETAT !:

Publicació del llistat de persones beneficiàries de l'ajuda de promoció de l'excel·lència acadèmica:

Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen les ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzats els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2017-2018, d'acord amb el que preveu els punts 13.2 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 17 d'abril de 2019 (BOIB Núm. 156, de 16 de novembre de 2019).

L’import de l’ajuda és de 1.500,00 euros.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació, Universitat i Recerca en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini de interposició de recurs potestatitu de reposició: Fins al 17 de desembre de 2019 (inclòs).

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici d’interposar-hi qualsevol altre recurs que es consideri oportú.