torna

Detall de la notícia

Imatge 3974879

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2018-2019

NOVETAT !:

Llistat de persones beneficiàries (Annex 1) i de persones proposades com excloses (Annex 2) de l'ajuda de desplaçament per estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors: Publicació de la Proposta de Resolució per la qual es concedeixen, es deneguen o s'exclouen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, d'acord amb el que preveu els punts 12.5 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 20 de març de 2019 (BOIB Núm. 46, de 9 d'abril de 2019).

Termini de presentació d'al·legacions: Fins al 14 de novembre de 2019.

NO s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que No s'hagin presentat dins el termini d'esmenes de sol·licituds establert a la Convocatòria.

Registre d'al·legacions: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o qualsevol de les dependències establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o mitjançant Correus, on s'ha de presentar en sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000), en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

Termini de renúncia a l'ajuda de desplaçament: Fins al 14 de novembre de 2019.

 

 Sol·licituts incompletes (Llistat de persones declarades desisitides de la seva sol·licitud d'ajuda): Publicació de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual es declara el desestiment de sol·licituds d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que varen cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, per no haver esmenat la sol·licitud dins el termini establert a la Convocatòria o haver-la esmenada parcialment o de forma incorrecta (BOIB Núm. 151, de 7 de novembre de 2019).