torna

Detall de la notícia

Imatge 3974879

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2018-2019

NOVETAT !:

Llistat de persones beneficiàries (Annex 1) i de persones excloses (Annex 2) de l'ajuda de desplaçament per estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors:

Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen o queden excloses les persones sol·licitants de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, d'acord amb el que preveu el punt 13.2 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 20 de març de 2019 (BOIB Núm. 160, de 26 de novembre de 2019).

L'import de l'ajuda és de 600 euros.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació, Universitat i Recerca en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini de interposició de recurs potestatitu de reposició: Fins al 27 de desembre de 2019 (inclòs).

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici d’interposar-hi qualsevol altre recurs que es consideri oportú.