torna

Detall de la notícia

Imatge 3284759

EL GOVERN BLINDA PER LLEI LES PRESTACIONS I ELS SERVEIS ADREÇATS A LES FAMÍLIES MÉS VULNERABLES

\ La Llei de suport a les famílies defineix quines situacions són d’especial protecció i obliga les administracions a garantir-ne l’emparament

\ Les famílies monoparentals es consideren d’especial protecció social i es crea una nova prestació per a menors víctimes de violència masclista

 
El Consell de Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei de suport a les famílies, una normativa que genera obligacions a les administracions públiques respecte de la protecció de les famílies més vulnerables de la nostra comunitat.
 
L’Avantprojecte de llei recull, ordena i crea prestacions i serveis adreçats a les famílies, en un únic marc normatiu, per assegurar la seva protecció social, econòmica i jurídica al marge de les conjuntures polítiques. S’eleven així a rang de llei les ajudes i els serveis destinats a les famílies per part de les administracions públiques.
 
D’altra banda, la llei defineix quines són les situacions familiars amb més necessitat de protecció, i les converteix en prioritàries a l’hora de rebre serveis i ajudes institucionals en els àmbits social, educatiu, sanitari o fiscal.
 
Per tant, l’Avantprojecte de llei defineix com a prioritàries les situacions familiars següents:
 
— Famílies nombroses
— Famílies monoparentals
— Famílies en risc social i víctimes de violència masclista
— Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat
— Famílies en situació d’especial vulnerabilitat econòmica
 
L’Avantprojecte de llei també preveu la creació, per primera vegada, d’una ajuda econòmica per als menors víctimes de violència masclista que hagin quedat orfes de mare o bé la mare tengui una discapacitat igual o superior al 33 % a conseqüència d’aquest tipus de violència.
 
A més, la llei estableix una definició de famílies monoparentals, que incorpora al col·lectiu de famílies d’especial protecció, i les equipara, d’aquesta manera, a la resta de situacions familiars d’atenció prioritària. En aquest sentit, les famílies monoparentals amb més d’un fill o filla (o un sol fill o filla amb grau de discapacitat) s’equipararan, per mitjà d’un decret, a les famílies nombroses en el règim d’ajuts i exempcions d’àmbit autonòmic. Es defineixen com a monoparentals les famílies formades per un o més fills que viuen amb una sola persona (progenitor, tutor, acollidor o adoptant); les famílies en què la persona responsable de la guarda del menor conviu amb una altra persona, però amb la qual no té cap relació matrimonial o unió estable de parella; les famílies en què la persona responsable de la guarda del menor no percep cap pensió per aliments dels fills, i les famílies en què la persona responsable del menor ha patit una situació d’abandonament per part de l’altre progenitor.
 
S’inclouen també com a famílies d’especial protecció les que estiguin en una situació de vulnerabilitat econòmica, que es corresponen amb les famílies beneficiàries de la renda social, de la renda mínima d’inserció o d’un subsidi d’atur.
 
En relació amb les famílies de risc social, són aquelles en què hi ha menors d’edat declarats en situació de risc pel sistema de protecció de menors o aquelles en què el menor hagi tornat després de complir una mesura de protecció o de justícia juvenil.
 
Una vegada aprovat al Consell de Govern, l’Avantprojecte de llei de suport a les famílies serà remès al Parlament per a la seva tramitació i debat.