torna

Detall de la notícia

Imatge 3952992

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) per al curs acadèmic 2018-2019

NOVETAT !:

Llistat de persones beneficiàries (Annex 1), de persones a les qual es proposa la denegació (Annex 2) i de persones proposades com excloses (Annex 3) de l'ajuda de desplaçament: Publicació de la Proposta de Resolució per la qual es concedeixen, es deneguen o s'exclouen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que varen cursar estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, d'acord amb el que preveu els punts 12.5 i 12.6 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de març de 2019 (BOIB Núm. 46, de 9 d'abril de 2019).

Termini de presentació d'al·legacions: Fins al 7 de novembre de 2019.

NO s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que No s'hagin presentat dins el termini d'esmenes de sol·licituds establert a la Convocatòria.

Registre d'al·legacions: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o qualsevol de les dependències establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o mitjançant Correus, on s'ha de presentar en sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000), en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

Termini de renúncia a l'ajuda de desplaçament: Fins al 7 de novembre de 2019.

 

Sol·licituts incompletes (Llistat de persones declarades desisitides de la seva sol·licitud d'ajuda): Publicació de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual es declara el desestiment de sol·licituds d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que varen cursar estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, per no haver esmenat la sol·licitud dins el termini establert a la Convocatòria o haver-la esmenada parcialment o de forma incorrecta (BOIB Núm. 147, de 29 d'octubre de 2019).

 

Es modifica el número d'ajudes que es poden concedir a l'apartat a) del punt 10.1 de l'annex 1 corresponent a l'ajuda econòmica per a desplaçament per cursar estudis universitaris de màster fora de l'illa de residència (BOIB núm. 151, de 7 de novembre de 2019).

 

  

 

 

 

 

 

1.    En data 18 d’octubre de 2018 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior (http://dguni.caib.es) la Proposta de resolució de concessió de les ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018 i es va obrir el termini pertinent per presentar-hi al·legacions.