torna

Detall de la notícia

Imatge 3952992

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) per al curs acadèmic 2018-2019

NOVETAT !:

Publicació del llistat de persones beneficiàries (Annex1) i persones excloses (Annex 2) de l'ajuda de desplaçament per estudis universitaris per al curs 2018-2019:

Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen o queden exclosen les persones sol·licitants de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que varen cursar estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, d'acord amb el que preveu el punt 13.2 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de març de 2019 (BOIB Núm. 158, de 21 de novembre de 2019).

----------------------------------------------

Publicació de la concessió d'una ajuda de desplaçament per acceptació d'escrit d'al·legacions. (BOIB Núm. 161, de 28 de novembre de 2019).

---------------------------------------------

L'import de l'ajuda és de 600 euros.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació, Universitat i Recerca en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini de interposició de recurs potestatitu de reposició: Fins al 22 de desembre de 2019 (inclòs).

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici d’interposar-hi qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

1.    En data 18 d’octubre de 2018 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior (http://dguni.caib.es) la Proposta de resolució de concessió de les ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018 i es va obrir el termini pertinent per presentar-hi al·legacions.

Documents