torna

Detall de la notícia

Imatge 3869498

Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) per al curs acadèmic 2018-2019

Publicació de l'informe relatiu a la manca de documentació o possibles defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, segons estableix el punt 12 de l'Annex I de la convocatòria.

La publicació de l'informe dóna per notificats als sol·licitants de les ajudes que hagin d'esmenar els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació.

Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent.

Annex 2: Llistat de persones a les que no se requereix documentació.

La documentació per esmenar les sol·licituds i les al·legacions s'ha d'adreçar a la Direcció de Política Universitària i Recerca de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

Registre de documentació per esmenar: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o qualsevol de les dependències establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o mitjançant Correus, on s'ha de presentar en sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000), en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

 Publicació de l'informe d'esmena de documentació: 8 d'agost de 2019. 

Termini d'esmena de sol·licituds: Fins al 20 de setembre de 2019.

Termini de presentació d'al·legacions: Fins al 20 de setembre de 2019.

Publicació de la proposta de resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2019.

 

 

1.    En data 18 d’octubre de 2018 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior (http://dguni.caib.es) la Proposta de resolució de concessió de les ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018 i es va obrir el termini pertinent per presentar-hi al·legacions.