torna

Detall de la notícia

Imatge 3212462

El termini per presentar sol·licituds a la convocatòria per proveir la plaça de director del Museu de Mallorca acaba el dilluns 15 de gener

El dia 4 de gener es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la secció «Autoritats i personal», i al Portal de Serveis al Personal de la Intranet de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la resolució per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, la plaça de director del Museu de Mallorca, centre adscrit a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, atès que qui n’ha estat directora fins ara, Joana Maria Palou i Sampol, es jubila al mes de febrer després de més de quinze anys en aquest lloc de treball.
 
Es recorda que pot accedir a aquest lloc de treball personal funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Administració de l’Estat, de les administracions d’altres comunitats autònomes i de l’Administració local. El termini de presentació de sol·licituds és de set dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació; és a dir des del 5 al 15 de gener.
 
Com en totes les comissions de serveis de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la durada d’aquesta serà d’un any, sens perjudici que es pugui prorrogar amb la justificació prèvia de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
 
Podeu consultar la resolució completa a aquesta adreça: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10758/seccio-ii-autoritats-i-personal/473