torna

Detall de la notícia

Imatge 3203628

22/12/2020. Actualització de la borsa d'examinadors col·laboradors de la Direcció General de Política Lingüística

Llista definitiva d’admesos a la borsa d’examinadors col·laboradors de les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que organitza la Direcció General de Política Lingüística, amb la puntuació obtinguda

D’acord amb l’apartat 7 de la base sisena del concurs per actualitzar la borsa d’examinadors col·laboradors de les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana, es publica la Resolució de la directora general de Política Lingüística amb la relació definitiva de persones admeses, amb la puntuació obtinguda.

Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació.

Tal com estableix la base tercera del concurs per actualitzar la borsa d’examinadors col·laboradors, en cada convocatòria de proves de llengua catalana, a l’hora d’assignar les tasques de col·laboració, es tindrà en compte l’experiència en cada funció i en cada nivell.