torna

Detall de la notícia

Publicació dels documents aprovats pel Consell Social de la Llengua Catalana

El Ple del Consell Social de la Llengua Catalana, en la sessió del dia 5 d'octubre de 2017, va aprovar el document Anàlisi del marc normatiu en matèria lingüística a les Illes Balears, elaborat per la Ponència de Planificació, i el document Anàlisi de la situació sociolingüística del sector sanitari de les Illes Balears, elaborat per la Ponència Sectorial de Sanitat.

El text redactat per la Ponència de Planificació és el resultat de l'encàrrec del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana, que consistia a revisar el marc normatiu, detectar necessitats i mancances, i proposar iniciatives legislatives, incloent-hi les previstes en el Pla d'Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021, amb la finalitat d'elaborar una eina orientadora de l'acció legislativa.

D'altra banda, el document de la Ponència Sectorial de Sanitat, elaborat també per encàrrec del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana, avalua les problemàtiques i les necessitats específiques del sector sanitari i detectar les millors estratègies per incidir-hi, a fi de planificar de forma més adequada l'execució de les actuacions en aquest àmbit amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels ciutadans.

Podeu consultar-los aquí.