torna

Detall de la notícia

Concurs públic per a l'atorgament d'una llicència per a la prestació de radiodifusió

Publicada al BOIB de 21 d'octubre de 2017 la convocatòria aprovada per Acord del Consell de Govern de 20 d'octubre de 2017 del concurs públic per a l'atorgament d'una llicència per a la prestació del servei de radiodifusió sonora comercial en freqüència modulada.

Data limit de presentació d'ofertes fins al 13 de novembre de 2017 a les 14 hores.

 

CORRECIÓ
En data 20 d'octubre de 2018 es va publicar al BOIB l'Acord de Consell de Govern de les Illes Balears de 19 d'octubre de 2018 pel qual s'acorda resoldre el concurs públic per a l'atorgament d' una llicència per a la prestació del servei de radiodifusió sonora comercial en freqüència modulada i adjudicar-la provisionalment. (=> Acord Consell de Govern 19-10-2018 provisional).

En data 3 de novembre de 2018 es va publicar al BOIB la correcció d'un error material advertit a l'Acord de Consell de Govern de les Illes Balears de 19 d'octubre de 2018. (=> Acord Consell de Govern 2-11-2018 (correcció errada)).