torna

Detall de la notícia

Convocatòria de la borsa d'examinadors col·laboradors

Publicació de la baremació definitiva

D’acord amb la Resolució de la directora general de Política Lingüística de dia 14 de setembre de 2017 per la qual es convoca un concurs per formar part de la borsa d’examinadors col·laboradors de les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que organitza la Direcció General de Política Lingüística, es publica la relació definitiva de persones admeses, amb la puntuació obtinguda.

Contra aquesta Resolució es poden interposar els recursos prevists per la llei davant la directora general de Política Lingüística, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat.