torna

Detall de la notícia

Imatge 2512538

Tots els docents de Balears, funcionaris i interins, començaran a cobrar els sexennis el setembre de 2016

La Mesa Sectorial d’Educació ha aprovat la proposta d’acord per a la recuperació de la paga extra corresponent a 2012 i dels sexennis que ha presentat la Conselleria d’Educació i Universitat. El conseller, Martí March, es va comprometre a la reunió de la Mesa del passat divendres 20 de novembre, a presentar una proposta concreta per ser tractada en aquesta reunió. El document ha estat signat pels representants de STEI-i, FECCOO i ANPE.

En concret, es proposa l’aixecament dels sexennis al personal funcionari el setembre de 2016 i l’aixecament dels sexennis al personal interí, així com la seva equiparació el setembre de 2016. Això suposa que tant els docents interins com els funcionaris recuperen aquest complement en les mateixes condicions.  L’acord recull que els sexennis són complements per a formació permanent i complements específics anuals establerts per a tots els docents del territori espanyol i que els increments anuals són sempre els fixats en les diferents lleis de pressuposts. S’ha de tenir en compte que el reconeixement dels sexennis només es fa quan es compleixen uns determinats requisits de formació.

Quant a la recuperació de la paga extraordinària de 2012, s’estableix que s’abonarà el 12,5% el primer semestre de 2016 i que la resta, fins arribar al 100%, es cobrarà com a màxim el gener de 2017.

Finalment, el document recorda que aquesta proposta d’acord sorgeix de la Mesa General d’Empleats Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2015.  

Cal recordar que la Conselleria d’Educació i Universitat, a través de l’Acord Marc signat el 30 de setembre amb CCOO, STEI-i i ANPE, es comprometia a garantir l’equitat entre els diversos treballadors públics. Així, aquest l’Acord Marc preveu que  s’aixecarà la suspensió del reconeixement dels sexennis al personal docent en el mateix moment en que es recupera el dret retribuït de les carreres professionals de la resta d’empleats públics de la CAIB que hagués quedat suspès o ajornat el mes de setembre de 2015. El document estableix que en la mesura de les disponibilitats pressupostàries el cobrament o reconeixement dels sexennis es duran a terme el setembre de 2016. La negociació es farà en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació.

Per altra banda, a la Mesa General d’Empleats Públics es va acordar que el 2015 es faria efectiu el pagament de quaranta vuit dies de la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent del mes desembre de 2012. I que a partir de 2016 es farà efectiu el pagament dels noranta-un dies pendents d’aquestes pagues segons la calendarització que es fixi a les meses sectorials respectives i que en el cas d’Educació s’ha de respectar l’Acord Marc signat dia 30 de setembre de 2015.

Amb la proposta aprovada avui es dona compliment tant a l’Acord Marc de recuperació de drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic de  30 de setembre de 2015 com al de la Mesa General d’Empleats públics de 28 d’octubre de 2015.