torna

Detall de la notícia

Imatge 2070246

Equivalències de català

Equivalències directes (sense necessitat de fer cap tràmit)

Hi ha títols, diplomes i certificats que tenen una equivalència directa amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (A2, B1, B2, C1, C2 i LA). Això vol dir que qualsevol administració de les Illes Balears els accepta com a equivalents i no demana cap altre document acreditatiu. Aquests casos es recullen en l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

Un exemple d’equivalències directes són les equivalències entre els certificats emesos abans del 2011 i els emesos a partir del 2011 per la conselleria competent en matèria de certificació de coneixements de català del Govern de les Illes Balears:  

Certificats anteriors (abans del 2011) Certificats actuals (a partir del 2011; adaptats al Marc europeu comú)
Nivell A Nivell B1
Nivell B Nivell B2
Nivell C Nivell C1
Nivell D Nivell C2
Nivell E Nivell LA

Podeu consultar totes les equivalències directes en els documents inclosos al peu de la pàgina.

Equivalències no directes (cal fer algun tràmit)

Per als casos que no figuren en l’apartat anterior, s’ha de presentar una sol·licitud d’equivalència a la Direcció General de Política Lingüística.

La Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català es reuneix per debatre i atorgar, si escau, l’equivalència sol·licitada, i la directora general de Política Lingüística dicta una resolució d’atorgament o de denegació de l’equivalència basant-se en l’informe emès per la Comissió.

Equivalències directes (sense necessitat de fer cap tràmit)