torna

Detall de la notícia

Imatge 179363

SERVEI DE REGISTRE DE PERSONAL: actualització de l'expedient documental i informàtic

Per incloure títols acadèmics, cursos que no siguin de l’EBAP, publicacions, certificats de català, etc., tant al vostre expedient com al sistema informàtic, heu d’aportar al Servei de Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública un escrit en què demaneu la modificació o l’actualització de l’expedient i en el qual heu de detallar tot allò que voleu canviar o aportar.

Heu d’adjuntar a aquest escrit la documentació acreditativa, que es puguin llegir, de l’anvers i del revers si contenen alguna inscripció.

Qualsevol document en altres idiomes que no siguin català o castellà ha d’anar acompanyat amb la traducció jurada al català o al castellà.

Quant als cursos de l’EBAP o de l’antic IBAP, us heu d’adreçar a aquesta entitat, i pel que fa als cursos del CEP, us heu d’adreçar als centres de professorat.

En el cas que siguin publicacions, heu d’aportar les fotocòpies dels fulls en els quals figuri el títol de la publicació, l’editorial, l’ISBN/ISSN o el dipòsit legal, l’índex i el nom i els llinatges de l’autor, els coautors o col·laboradors.

Segons el Decret 46/1995, de 4 de maig, que regula el Reglament del Registre General de Personal, no es pot anotar en l'expedient personal cap certificat acadèmic (certificats i/o paperetes de notes amb el nombre d’hores per assignatura) ja què només s'anoten titulacions acadèmiques (completes i acabades).

Així mateix tampoc s'anota experiència laboral en general,  per exemple: contractes de treball o certificats d'experiència professional.

Trobareu les sol·licituds corresponents en els enllaços següents:

- Expedició de certificats de registre

- Anotacions al Registre de Personal

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la prersona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.