torna

Detall de la notícia

Imatge 176391

Normativa i documentació d'autorització de Centres d'Educació Infantil 0-3 anys

Normativa que regula el funcionament de les Escoletes i Centres d'Educació Infantil. Documentació per a l'autorització, funcionament i creació de les mateixes.

Model de desistiment

En relació amb la sol·licitud d’autorització dels centres d’educació infantil de primer cicle i vist que no hagin presentat cap documentació, ni s’hagi fet cap tràmit posterior, us informam que, d’acord amb els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE del 27), de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú, podeu desistir de la vostra sol·licitud. Adjuntam un model de desistiment. Es pot retornar via correu ordinari, o al següent núm. de fax 971 176 906

En cas de voler continuar amb el procediment d’autorització del centre esmentat, s’ha de procedir a fer els tràmits adients al Servei de Planificació de la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura.

En cas d’inactivitat per part de l’interessat, d’acord amb l’article 92 de la Llei 30/1992, una vegada transcorreguts 3 mesos, es declara la caducitat del procediment.