torna

Detall de la notícia

Imatge 1289551

Mediació Familiar, un servei gratuït a totes les illes.

Què és?


És una entitat sense personalitat jurídica pròpia, adscrita a la conselleria competent en matèria de família i que té per objecte promoure, administrar i facilitar l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a la mediació familiar.


Les funcions d’aquest Servei són les següents:


a)    Fomentar, facilitar i difondre l’accés a la mediació familiar en aquesta llei a àmbit de les Illes Balears.
b)    Estudiar els avenços en les tècniques de mediació familiar.
c)    Coordinar i gestionar el Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d’Entitats Públiques o Privades i el Registre de Mediadors.
d)    Homologar la formació específica en matèria de mediació familiar, amb la finalitat d’inscriure els mediadors i les mediadores en el Registre de Mediadors i d’habilitar-los per exercir la professió.
e)    Designar el mediador o la mediadora a instància dels subjectes de les parts en conflicte quan no arribin a un acord els familiars en conflicte, i es tracti de mediació familiar derivada de la signatura d’un contracte entre les parts.
f)    Promoure cursos i estudis destinats a la formació especialitzada dels mediadors i les mediadores familiars, i col·laborar en aquests cursos i estudis.
g)    Elaborar una memòria anual en la qual es recullin totes les activitats que duu a terme el Servei de Mediació.
h)    Col·laborar amb els poders públics elaborant estudis, propostes  estadístiques i emetent els informes que li requereixi el conseller o la consellera competent en matèria de família.

On és?

Com a entitat adscrita a la conselleria competent en matèria de família, la seu del Servei de Mediació Familiar radica a la Direcció General de Família i Menors de la Conselleria de Família i Serveis Socialsl (C/ Sant Joan de la Salle, 4b 07003-Palma// telf. 971177436)


Altres dades d’interés

·    Recordau que per poder realitzar tasques de mediació, ja sigui a nivell particular o com a centre, prèviament s’ha de tramitar la inscripció en el Registre de Mediadors o en el Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals o d’Entitats Públiques o Privades.

·    En cas que volgueu iniciar un procediment de mediació i necessiteu contactar amb un o una professional de la mediació, podeu consultar els llistats de les persones mediadores inscrites en el Registre de Mediadors de les Illes Balears, classificats per partits judicials.

Per accedir a les seves dades professionals, contactau amb el Servei de Mediació, al telèfon 971177436.